Privacyverklaring Christengemeente Emmanuel Haacht

 

1. Bescherming van persoonsgegevens

De Christengemeente Emmanuel Haacht hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van de bezoekende kerkgangers omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening/ General Data Protection Regulation (AVG/GDPR).
 

2. Tot wie kan je je wenden met vragen?

De Christengemeente Emmanuel Haacht: Markt 10, 3150 Haacht is de verwerkingsverantwoordelijke. De voorganger/oudste/administratieve die je persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacy beleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij de voorganger via de contactpagina van de website.

 

3. Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Onze gemeente verwerkt je persoonsgegevens om informatie binnen en buiten de gemeente te kunnen doorsturen. Onze gemeente verwerkt je gegevens niet voor commerciële doeleinden.

 

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen je gegevens "ontvangen" (inkijken, aanpassen, beheren)?

De kern van gemeente Emmanuel en de administratie heeft toegang tot je gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken.

 

5. Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld?

Wij vragen ze rechtstreeks bij jou de gegevens op, via onze verwelkomingsfolder/ GDPR-formulier.

 

6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Je gegevens worden bewaard zo lang als u dat wenst.

 

7. Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over jou verwerken.

Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30).

 • Je hebt het recht om:
  gegevens over je te (laten) verbeteren (rectificatie)
  je gegevens te (laten) wissen tenzij door de wetgeving anders bepaald
  de verwerking van je gegevens te beperken tenzij door de wetgeving anders bepaald
  bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.
 • Recht op intrekken toestemming
  Je hebt steeds het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op je toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je jouw toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.
 • Recht op als klachten bij toezichthoudende autoriteit
  Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld, dan kan je je wenden tot de voorganger of tot de synode.