gallery/nieuwlogotransparent

Als een christelijke organisatie volgen we Bijbelse richtlijnen in onze omgang met elkaar en met derden: "Maar alle dingen moeten goed en op een ordentelijke manier worden gedaan." (1Kor. 14:40).

Privacy verklaring

 

GDPR 25 mei 2018

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor Christengemeente Emmanuel van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van de diensten, en welke rechten u als gebruiker van deze diensten heeft. Alle persoonsgegevens die u aan Christengemeente Emmanuel toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden behandeld.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens

De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Wij bekwamen uw gegevens op één van de volgende manieren:

 • U gaf op vrijwillige basis uw persoonlijke gegevens door om op te nemen in een adreslijst voor het ontvangen van de nieuwsbrief en publicatie in het interne Gezichtenboek van Christengemeente Emmanuel
 • U had contact met onze diensten inzake de werking, activiteiten, de faciliteiten of de hoedanigheid van onze gemeente/kerk. Hierdoor werden uw gegevens opgeslagen in een database.

Iedere nieuwsbrief/mailing bevat een afmeldlink. Indien u zich uitschrijft zullen wij uw e-mailadres verwijderen van de lijst.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties door als dat nodig is voor onze werking of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst zijn:

 • Onze interne administratie  (secretariaat Emmanuel).
 • E-mailplatform (So Hosted domein website) – voor het versturen van de nieuwsbrief en/ of andere mailings.
 • Registratie bij overheidsinstanties indien u een functie hebt in het bestuur of de vzw
 • Synode

Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.

 

Disclaimer op de website

Op de website werd bij aanvang een disclaimer aangebracht. Deze luidt als volgt:

Christengemeente Emmanuel besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan Christengemeente Emmanuel niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Christengemeente Emmanuel behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Christengemeente Emmanuel verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de webmaster via de contactpagina overgaan worden tot verbetering of aanvulling.

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op de website. Omdat het niet mogelijk is de authentieke weergave van een officiële tekst te waarborgen, herinneren wij eraan dat enkel de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldig zijn.

Christengemeente Emmanuel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Christengemeente Emmanuel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Christengemeente Emmanuel.

Ons ondernemingsnummer is 0654.880.256

Privacyverklaring

Christengemeente Emmanuel hecht veel belang aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de registratie en het beheer van giften, de registratie en opvolging van vragen en inschrijvingen en werving- en communicatiedoeleinden. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang en verbetering van de verzamelde persoonsgegevens. U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor werving- en communicatiedoeleinden. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactpagina.

Kopieerrecht

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn beschermd door het (intellectuele) eigendomsrecht (foto's in de header behoren toe aan pixabay.com) . Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Christengemeente Emmanuel.

Copyright ©   2018                              Christengemeente Emmanuel. Alle rechten voorbehouden.

Cookies

We verzamelen geen persoonlijke informatie met behulp van cookies.
De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Duur van de opslag

Uw gegevens worden bewaard voor zolang als u zelf aangeeft. Met andere woorden, wanneer u uzelf uit de nieuwsbrief/ mailing schrijft, worden automatisch uw gegevens in onze bestanden verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken. Dit kan door eenvoudig de vraag te stellen, u vindt onze contactgegevens onderaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hierboven. U hebt het recht om:

 • uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben; × het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • de toestemming die u hebt gegeven in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil in verband met onze website of facebookpagina behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Vlaams Brabant met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hogervermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Elk gebruik dat er van de diensten wordt gemaakt is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring

De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Contactgegevens

Naam organisatie: Christengemeente Emmanuel

Voorganger: Harry Wolthuizen

Adres : Markt 10

PC en Gemeente: 3150 Haacht

Contact

Telefoon: 0495 23 25 80

Datum aanpassing: 18 mei 2018