Leerstelling

Sola fide, de mens kan uitsluitend door het geloof in Jezus Christus van zijn zonden worden gered.
Sola gratia, alleen door genade kan de mens gered worden
Sola scriptura, alleen door de Schrift (de Bijbel) maakt God zich aan de mens bekend

'Een Protestants-evangelische omgang met de Bijbel houdt in dat zij wordt genomen zoals ze van zichzelf getuigt in 2 Timoteüs 3:16-17, “Heel de Schrift is door God ingegeven, en is nuttig om…”.  De Schrift is door God ingegeven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daardoor heeft de Schrift goddelijk gezag als Woord van God en als norm voor verleden, heden en toekomst.