gallery/nieuwlogotransparent
gallery/c03783519614e153e7dd299060a63fa5
Ik leerde God kennen, en mijn hele leven veranderde. Ik bekijk de wereld en de mensen erin op een heel andere manier, ik voel me gelukkig en een heel stuk rustiger. Hoe meer ik me erin verdiep,
hoe meer ik wil weten.

Als je nieuwsgierigheid geprikkeld is en je een verlangen hebt om in groepsverband kennis te maken met het geloof, dan raden we je aan om eens langs te komen. We leren je kennis maken met iemand van Alpha, een prima opstap voor jij die nog zoekt.

Een andere nieuwsgierigheid die je kan prikkelen is het verlangen om meer te weten. In onze Bijbelkringen gaan we dieper dan de preken op zondag. We noemen het, de studie van het Woord en we kunnen je nu al vertellen, dat het een totale openbaring wordt.

Erkende Voorganger Christengemeente Emmanuel
Voorzitter Alpha Vlaanderen - afdeling Vlaanderen

Echtgenoot Corrie Groen - Vader van vier kinderen
 

gallery/harry
gallery/tom
gallery/corrie

Erkende Junior voorganger Christengemeente Emmanuel
Masteropleiding in de theologie en de religiewetenschappen

Medewerker Alpha Vlaanderen

Zijn website

 

Gepensioneerd Lerares

Studeerde Hebreeuws

Echtgenote van Harry Wolthuizen - moeder van vier kinderen

Oudste

 

Harry Wolthuizen

Tom Torbeyns

Corrie Wolthuizen - Groen

gallery/rudi
gallery/rita

Secretaris Christengemeente Emmanuel

Beheerder Emmanuel Zalen

Oudste
Echtgenoot en vader van twee kinderen

 

Gepensioneerd Archivaris bij Ministerië van Defensie

Oudste Christengemeente Emmanuel

Stichter Onderwijsproject Bénin

Haar Website

 

Rudi Timmermans

Rita Lamote

Over ons

gallery/frank

Bankbediende

Zangleider Christengemeente Emmanel

Zanger - Pianist

Echtgenoot en vader van twee kinderen

Zijn Website

Frank Craeninckx

Leerstelling

 

Sola fide, de mens kan uitsluitend door het geloof in Jezus Christus van zijn zonden worden gered.

Sola gratia, alleen door genade kan de mens gered worden.

Sola scriptura, alleen door de Schrift (de Bijbel) maakt God zich aan de mens bekend.

'Een Protestants-evangelische omgang met de Bijbel houdt in dat zij wordt genomen zoals ze van zichzelf getuigt in 2 Timoteüs 3:16-17, “Heel de Schrift is door God ingegeven, en is nuttig om...”. De Schrift is door God ingegeven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daardoor heeft de Schrift goddelijk gezag als Woord van God en als norm voor verleden, heden en toekomst.

Zondagdienst

U bent uitgenodigd, of je nu gelooft of niet. Kom en ontmoet ons tijdens de zondagdienst om 09.30u in Haacht, Markt 10. Vooraf begroeten we elkaar,  praten we wat bij genietend van een kopje koffie of thee.

Om 10.00u loven we de Heer met zang en muziek

Daarna volgt het avondmaal voorafgegaan door gebed en enkele inleidende woorden. De prediking wordt gebracht door één van onze zes predikanten. Af en toe wordt een externe spreker uitgenodigd.

De  senior voorganger sluit af met gebed en zegening van de kerkgemeenschap voor de komende week.

Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. Ons gebedsteam staat voor u klaar om u daarin te begeleiden en voor te gaan.

 

Activiteiten

Je kan de affiche ook delen vanaf onze Facebookpagina

Preken gemist?

Naam Nom Name  
E-mail  
Bericht - Message  
Bijlage - Attachement  

Contact

Senior Voorganger Harry Wolthuizen 0495 23 25 80

Junior Voorganger Tom Torbeyns 0473 96 99 55

 

Christengemeente Emmanuel
Markt 10 - 3150 Haacht


Bankrekeningnummer
IBAN BE42 7865 7416 9454
BIC GKCCBEBB

 

 

ZALEN EMMANUEL

 

Onze kerkaccomodatie is te huur voor seminaries, vergadering, voordrachten, filmvoorstellingen enzovoort.
Neem contact op om te zien of de datum voor uw activiteit nog vrij is.

 

CG Emmanuel
Rudi Timmermans
Markt 10
3150 Haacht
0477 255 417

 

 

Als je geruime tijd onze kerk aandoet en u wil onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, hebben wij verplichtingen overeenkomstig de privacywet die we moeten nakomen, zoals uw toestemming vragen.  De persoonlijke gegevens die u de kerkgemeente verstrekt, zijn uitsluitend voor intern gebruik. In geen geval zullen uw gegevens worden doorgegeven aan derden.

Overeenkomstig de wet op de privacy van 25 mei 2018, kunt u dit register inzien en uw gegevens laten wijzigen indien nodig. U kunt dit door contact met ons op te nemen.

 

 

Quand vous fréquentez notre église pendant un certain temps et voulez recevoir notre bulletin mensuel, nous avons des obligations conformément la loi sur la protection de la vie privée, que nous devons respecter comme demander votre autorisation.  Les informations personnelles que vous fournissez à l'église, sont pour l'usage interne seulement. En aucun cas vos informations ne seront transmises à des tiers.

Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du 25 mai 2018, vous pouvez consulter ce registre et le modifier si c'est nécessaire. Dans ce cas prenez contact avec nous.

 

 

When you attend our church for some time and want to receive our monthly newsletter, we have obligations according the privacy law which we have to meet, like asking your permission.  The personal information which you provide  to the church, are for internal use only.  In no case will your information be passed on to third parties.

In accordance with the Privacy Act of 25 May 2018, you can view this register and change it if necessary by contacting us.

Naam / Nom / Name  
Naam / Nom / Name partner / partenaire  
Naam / Nom / Name kinderen children enfants  
Volledig adres / Adresse complet / Full address  
Tel. - Gsm / Mobile  
E-mailadres man / homme  
E-mailadres vrouw / femme/ woman  
Vraag - Question 1  
Geboortedagen en maand van de gezinsleden  
Bijlage  
  
  

Vraag - Question 1

 

Mogen wij uw gegevens publiceren in het adresboekje dat 1x jaar aan de vaste bezoekers wordt gegeven?

 

Can we publish your data in the address book that is given once a year to regular visitors?

 

Pouvons-nous publier vos données dans le carnet d'adresses qui est remis une fois par an aux visiteurs réguliers?

 

Vaste bezoekers - Habitués
Regular visitors