Kerkgemeente: Christengemeente Emmanuel Haacht - VZW Christengemeente Emmanuel Haacht
Adres: Markt 10 – 3150 Haacht
Ondernemingsnummer: 0654.880.256

 

1. Verklaring

De Christengemeente Emmanuel Haacht hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden en gasten en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.1

In deze privacyverklaring willen we heldere en doorzichtige informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom nauwkeurig om met persoonsgegevens.
De Christengemeente Emmanuel Haacht en de VZW Christengemeente Emmanuel Haacht engageren zich ten volle te houden aan de toepasselijke privacywet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


2. Onze verantwoordelijkheid


Als Kerkgemeente Christengemeente Emmanuel Haacht en VZW Christengemeente Emmanuel Haacht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat:

 

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt namelijk binnen het kader van ons functioneren als Protestantse kerkgemeenschap. Deze duidelijke doelstellingen staan beschreven in de statuten van de VZW en hieronder in punt 3.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Uw uitdrukkelijke toestemming zal gevraagd worden voor de verwerking van uw persoonsgegevens telkens wanneer de wet dit verplicht stelt.

 • De passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, maar wel als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Wij u erop willen wijzen dat wij op de hoogte zijn van uw rechten van uw persoonsgegevens en deze respecteren.


Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.


3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door “Christengemeente Emmanuel Haacht” – Kerkgemeente en VZW Christengemeente Emmanuel Haacht “verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Om de leden en bezoekers uit te nodigen tot het bijwonen van de erediensten en andere activiteiten van de Kerkgemeente “Christengemeente Emmanuel Haacht”.  e

 • Het informeren van leden en belangstellenden via nieuwsbrieven of elektronische berichten over ontwikkelingen eigen aan de kerkgemeenschap, de VZW, de denominatie en andere verwante instellingen.

 • Het meedelen van ontwikkelingen eigen aan de werking van de kerkgemeente en de VZW.

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (vb. van de gemeente Haacht)

 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Rijksregisternummer (alleen voor de leden van de raad van bestuur en bestuursraad van kerkgemeente)

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


4. Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor aansluiting bij de VVP en ARPEE.  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. De verwerkingsovereenkomst heeft tot doel met deze partijen (verwerkers) strikte afspraken te maken rond het gebruik van de gegevens en de beveiliging ervan.  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, maar wel als dit wettelijk verplicht is of op last van de overheid (bijv. omwille van een gerechtelijk onderzoek).  Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming altijd in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die de intrekking daarvan voorafgaat. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


5. Minderjarigen


Wij verwerken alleen en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 


6. Bewaartermijn


De kerkgemeente “Christengemeente Emmanuel Haacht” en de VZW “Christengemeente Emmanuel Haacht”, bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De bewaartermijn van de gegevens is 5 jaar of zo lang u lid of effectief betrokken blijft bij de kerkgemeenschap.


7. Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Volgende maatregelen werden genomen:

 • De verwerking van persoonlijke gegevens is gecentraliseerd bij de registerverantwoordelijke van de kerkgemeente “Christengemeente Emmanuel Haacht” onder supervisie en inzicht van het bestuur van de kerkgemeente ”Christengemeente Emmanuel Haacht”. Zij zijn evenals de andere verantwoordelijken gehouden aan geheimhouding.
 • Het databestand met de persoonsgegevens wordt elektronisch bewaard in een beveiligde omgeving. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen.
 • We testen en bespreken regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


8. Uw rechten van uw gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privé-verklaring staat, hoe je contact met ons kan opnemen. Ook kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door de registerverantwoordelijke. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dit verzoek.


9. Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit voor de privacybescherming.


10. Wijziging privé-verklaring


De Kerkgemeente “Christengemeente Emmanuel Haacht” en de VZW “Christengemeente Emmanuel Haacht” kan zijn privé-verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15/05/2019. Oudere versies van onze GDPR zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Contact

 

 

Cookiebeleid van [Christengemeente Emmanuel]

 

 • [Christengemeente Emmanuel] met maatschappelijke zetel te [adres entiteit] is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres [email entiteit].
 • [Christengemeente Emmanuel] vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar [Christengemeente Emmanuel] -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen.
 • [Christengemeente Emmanuel] wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat.
 • Op [Christengemeente Emmanuel] -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna voor het gemak cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst [Christengemeente Emmanuel] u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren.
 • [Christengemeente Emmanuel] wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.
 • [Christengemeente Emmanuel] heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.
 • Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “[Christengemeente Emmanuel]-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die [Christengemeente Emmanuel] aanbiedt en die toegang geven tot [Christengemeente Emmanuel] content.
 • Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid [link] van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.
 • [Christengemeente Emmanuel] kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante [Christengemeente Emmanuel]-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

 

Wat zijn cookies precies?


Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.
Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.
Hoe kan u het gebruik van cookies op [Christengemeente Emmanuel]-onlinediensten weigeren of beheren?
U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

 • • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
 • • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 • • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
 • • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die [Christengemeente Emmanuel] op zijn websites gebruikt.
Gebruikte cookies Volgende elementen moeten per cookie beschreven worden
1. Reverse proxy (voorbeeld cookie)

 • Naam van cookie: PHPSESSid
 • •Doel: Hiermee behoudt u de status van de gebruikerssessie voor paginaverzoeken
 • •Website: emmanuel-haacht.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Christengemeente Emmanuel
 • Ontvangersvan de gegevens: Christengemeente Emmanuel
 • Geldigheid: tot einde sessie

Checken welke cookies je website gebruikt
https://www.cookiechecker.nl/

 

 

Kopieerrecht
De afbeeldingen andere dan foto's zijn het eigendom van pixabay.com. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, maar kunnen rechtstreeks en gratis gedownload worden op pixabay.com.

De teksten, individuele foto's, lay-out en andere items op deze site zijn beschermd door het (intellectuele) eigendomsrecht. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Christengemeente Emmanuel.
Copyright © 2021 Christengemeente Emmanuel. Alle rechten voorbehouden.

 

PRIVACYVERKLARING VAN KERKGEMEENTE / CHRISTENGEMEENTE EMMANUEL HAACHT