Begin 2018 kregen we de vraag van de School met de Bijbel uit Aarschot of we iemand in onze kerk hadden die kandidaat wou zijn om toe te treden tot de algemene vergadering. Meteen dachten we aan de ouders van onze klein Aäron. Vader Frédéric, uit onze gemeente en tevens secretaris van  Alpha Vlaanderen, voelde zich meteen geroepen om die taak op zich te nemen.

Frédéric blogt ons nu verder over de ontwikkelingen binnen deze bijzondere school.

De School met de Bijbel

gallery/dsc_0058

Wat is dat eigenlijk ? Een School met de Bijbel?

Uit de term 'school met de Bijbel' blijkt al direct dat jullie christelijke levensvisie een belangrijke rol speelt. Wat bepaalt het meest jullie identiteit? vroeg De Knack aan Don Zeeman van het EAV.

"Vanuit de liefde van God vertrekken, dat vind ik heel belangrijk. We proberen echt te streven naar een optimale betrokkenheid van alle partijen: personeelsleden, ouders, kinderen. Het is niet zo dat we allemaal hetzelfde denken over geloof, maar wat identiteit betreft zijn we wel heel duidelijk. Iedereen weet waar we voor staan. Dus, vanuit de liefde van God vertrekken, dat proberen aan te bieden en daarbij ook kinderen uitdagen, met vragen confronteren, maar vooral zorgen dat ze zelf vragen gaan stellen over zingeving, over waarden in het leven. Niet op alles zomaar de antwoorden geven:het is belangrijk dat de kinderen leren nadenken".
Bron: De Knack 31 augustus 2016

gallery/blog-68956_1280

21 november 2018

Mijn eerste algemene vergadering zit er op. In principe is er maar één per jaar, deze vindt steeds plaats in de maand november. Op 21 november 2018 ben ik samen met nog vier andere personen unaniem verkozen en vanaf dat moment eigenlijk pas lid van de algemene vergadering.

Over de agendapunten die behandeld werden voorafgaand deze stemming mocht ik vanzelfsprekend nog niet mee over beslissen. Dat ging onder anderen over het financieel verslag en het verslag van de Nazichtcommissie, de kwijting van het bestuur voor het gevoerde beleid, de voorstelling van het beleid voor de periode 2018-2019 en de voorstelling en goedkeuring van de begroting.

Verder op de agenda stond nog de vernieuwing van het lidmaatschap van de Nazichtcommissie. Vervolgens bracht de directie verslag uit over de situatie van de school. Om af te sluiten gaf ook de voorzitster van het oudercomité een stand van zaken over hun activiteiten.

Ik werd ook eenstemmig als kandidaat aanvaard om toe te treden tot het bestuur van de school. Tot de volgende algemene vergadering in november 2019 zal ik meedraaien in het bestuur om dan voorgedragen te worden als kandidaat-bestuurslid.

Wat is dat nu eigenlijk die algemene vergadering?

De School met de Bijbel ‘De Springplank’ is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) waarvan de Algemene Vergadering het hoogste orgaan is. De Algemene Vergadering komt ten minste één keer per jaar samen om de werking van de school te bespreken en goed te keuren.

De Algemene vergadering bestaat uit ouders, personeelsleden en sympathisanten. De Algemene Vergadering heeft volgende bevoegdheden: wijziging van de statuten, benoeming en afzetting van bestuursleden en commissarissen, kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, goedkeuren van de begroting en de rekeningen, de aanvaarding en uitsluiting van leden,… De Algemene Vergadering geeft een mandaat aan het bestuur om de vzw te besturen.

En wat is dan het Bestuur?

De Raad van Bestuur van de School met de Bijbel ‘De Springplank’ bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en andere bestuursleden. Het Bestuur werkt collegiaal. Dat wil zeggen dat men bij besluitvorming altijd streeft naar consensus. Elk bestuurslid heeft zijn eigen specifieke verantwoordelijkheden. De directie van de school woont de vergaderingen bij, maar neemt niet deel aan de besluitvorming, zij heeft hierin alleen een adviserende taak (informeert en geeft haar visie mee).

Het bestuur en de directie hebben ieder hun eigen werkterrein: het bestuur bepaald het beleid, de directie draagt zorg voor de uitvoering. De bestuurders zijn met andere woorden verantwoordelijk voor de operationele werking van de school. Zij besturen en geven sturing voor het goede reilen en zeilen van de school. Zij komen hiervoor op geregelde tijdstippen samen om de lopende zaken, de praktische problemen en de noden voor de goede schoolwerking op te lossen, maar laten zich niet rechtstreeks in met de directeurstaken.

gallery/logo smdb de springplank
De Springplank op Facebook

De Springplank op Facebook