Denominatie

gallery/beach-1223694_1920

De majesteit van Jezus Christus

'Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God die in menselijke vorm op aarde verscheen om een ieder die op Hem zijn geloof bouwt te verlossen van de zonde en te belonen met een eeuwig leven bij God. In Jezus Christus hebben we dus met God zelf te maken, Hij is Heer (Hem komt dezelfde eer en hetzelfde gezag toe als aan God de Vader) en Heiland (Hij heeft aan het kruis onze zonden gedragen en zodoende de weg naar God vrijgemaakt). Erkenning van dit verlossingswerk betekent dat de mens in zijn natuurlijke staat zondig is en schuldig staat tegenover God.'

De macht van de Heilige Geest

'In de Protestants-evangelische Beweging wordt naast de autoriteit van de Schrift en de majesteit van Christus ook de werking van de Heilige Geest onderstreept, zowel in het persoonlijk leven als in de gemeente. De Geest is actief betrokken bij de wedergeboorte en de heiliging van de mens, de Geest manifesteert zich in een ieder door de gaven van de Geest om de gemeente van Christus te dienen.'

De noodzaak van de persoonlijke bekering

'De Protestants-evangelische Beweging onderstreept het belang van een levend en persoonlijk geloof. God vraagt van ons een persoonlijke bekering: dat we ons leven aan Hem toevertrouwen en dat we met Hem een levende relatie aangaan. Het geloof is meer dan het principieel aannemen van bepaalde waarheden. Het levend geloof treft de mens in het diepst van zijn hart en heeft van daaruit een onstuitbare invloed op de rest van zijn leven. Deze nieuwe levenswandel wordt gekenmerkt door de vrucht van de Geest als het gaat om karakter (Galaten 5:22-23) en een 'honger naar gerechtigheid' in al het doen en laten.

De prioriteit van evangelisatie

Een christen met een levend geloof beseft dat hij dit niet voor zichzelf mag houden, maar dat er een wereld is die verloren gaat en dat hij daar conform de grote opdracht inMatteüs 28:19-20 een rol in heeft door zijn geloof uit te dragen. En niet alleen door woordelijke getuigenis maar vooral door zijn/haar levenswandel die, als het goed is, getekend is door liefde en mededogen voor vooral ook de 'onbekeerde' medemens.'

Het belang en de praktijk van de christelijke gemeenschap

'Het christelijk geloof is, in tegenstelling tot de toenemende individualisering in de samenleving, geen individueel gebeuren. De gemeenschap met andere christenen is van levensbelang. Alleen al vanuit sociologisch oogpunt is het van belang omdat mensen met een overeenkomstige levensstijl elkaar hierin kunnen helpen en stimuleren vol te houden. Natuurlijk is er meer. De gemeenschap van de gelovigen is niet zomaar een club of vereniging, ze vormt het lichaam van Christus in deze wereld. Ten behoeve van dit lichaam zijn de verschillende leden door de Heilige Geest toegerust met genadegaven zodat ieder een eigen taak kan vervullen in de gemeente.'

Protestants - evangelisch wat betekent dit nu?

Onze gemeente is als protestants-evangelische kerk erkend, maar wat betekent dit nu. Het woord protestantisme is afgeleid van het Latijnse woord ‘protestari’, wat 'publiekelijk verklaren' of 'getuigen' betekent. Je herkent er onder andere het woordje 'protest' in, een erfenis uit 1529 (*Protest van Spiers), waar we niet over uitweiden, willen we naar de toekomst, vanuit beide denominaties, de eenheid herstellen.

 

De leerstellingen

Sola fide, de mens kan uitsluitend door het geloof in Jezus Christus van zijn zonden worden gered.
Sola gratia, alleen door genade kan de mens gered worden
Sola scriptura, alleen door de Schrift (de Bijbel) maakt God zich aan de mens bekend

'Een Protestants-evangelische omgang met de Bijbel houdt in dat zij wordt genomen zoals ze van zichzelf getuigt in 2 Timoteüs 3:16-17, “Heel de Schrift is door God ingegeven, en is nuttig om…”.  De Schrift is door God ingegeven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daardoor heeft de Schrift goddelijk gezag als Woord van God en als norm voor verleden, heden en toekomst.

Erkenning 

ERKENDE KERK

Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 - Blz. 53891

Publicatie : 2015-08-18
Numac : 2015203789

 

Gemeenteraad van 22 augustus 2014

Toegewezen parochie*: Tremelo, Boortmeerbeek, Haacht, Heist-op-den-Berg en de stad Mechelen

 

2220 Heist-op-den-Berg
2220 Hallaar
2221 Booischot
2222 Itegem
2222 Wiekevorst
2223 Schriek
3120 Tremelo
3128 Baal
3190 Boortmeerbeek
3191 Hever
3150 Haacht
3150 Tildonk
3150 Wespelaar
2800 Mechelen stad
2800 Walem
2801 Heffen
2811 Hombeek
2811 Leest
2812 Muizen